Stropnický zveřejnil smlouvu s Bundeswehrem. Je to jak v 1939?

Stropnický zveřejnil smlouvu s Bundeswehrem na důkaz toho, že česká brigáda nespadá pod německé velení, jenže celé je to jinak a ještě mnohem horší. Co jsme zjistili?

Stropnický zveřejnil smlouvu s Bundeswehrem na důkaz toho, že česká brigáda nespadá pod německé velení, jenže celé je to jinak a ještě mnohem horší. Co jsme zjistili?

Redakce AE News před časem přinesla článek [1] o informaci z německého mainstreamového tisku, že jedna česká a jedna rumunská brigáda budou nově spadat pod německé velení. K podpisu dohody, která byla připravována už delší dobu mezi štáby Bundeswehru a AČR, nakonec opravdu došlo, ovšem bez jakéhokoliv zájmu českých MSM médií. Teprve po našem článku se začala i mainstreamová média v ČR zajímat o celou záležitost a ministr obrany Stropnický byl v podstatě donucen předhodit mainstreamovým novinářům znění smlouvy a tím je prý všechno vysvětleno. Česká 4. Brigáda ze Žatce prý zůstane pod českým velením.

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen a český ministr obrany Martin Stropnický.

Toto stanovisko hned převzal mainstream a na serveru iDnes.cz došlo dokonce k tomu, že redaktor Jan Wirnitzer označil Martina Kollera, který o věci psal na Parlamentních listech, za udavače komunistické kontrarozvědky [2]. Tolik jedu, že napsal pravdu? Nevídané. V článku na iDnesu je to prostoupené poznámkami o prokremelských webech, což nemá smysl komentovat. AE News si tuto informaci nevymyslel, převzali jsme ji od německého mainstream serveru Frankfurter Allgemaine Zeitung, viz. zde. Znamená to snad, že tento list s napojením na vládní stranu Merkelové CDU je prokremelský? Pan Wirnitzer by se měl dát na hlavu froté ručník namočený do studené vody, protože plácá nesmysly.

Žádná smlouva! Českým vojákům se bude velet na základě dopisu!

Nicméně to nejzajímavější nás čeká, když se na tu smlouvu české armády s Bundeswehrem [3] podíváme. K velkému úžasu zjistíme, že nejde vůbec o smlouvu, ale o pouhý dopis o záměru, což je naprosto nevídaný skandál. To, co je v tomto dopise napsané, to pouze potvrzuje, že česká 4. Brigáda bude pod velením Bundeswehru, ovšem nikoliv na základě smlouvy, ale pouhého dopisu o záměru, který nemá právní vymahatelnost. Dopis jsme dali k posouzení našemu redakčnímu právníkovi v New Yorku, aby potvrdil naše obavy. A opravdu potvrdil. Podle něho nejde o smlouvu (contract) s náležitými parametry smluvních stran a záruk, ale jde o pouhý dopis o záměru ve smyslu dopisu o porozumění, kterým česká strana dává německé najevo, že souhlasí se začleněním české 4. Brigády do 10. obrněné divize německého Bundeswehru. V dopise se jasně hovoří o začlenění české brigády do obrněné německé 10. divize a na konci se správně uvádí, že podpisem dopisu nevyplývají pro strany žádná práva nebo závazky podle mezinárodního práva. WTF?

28 let po revoluci a Němci sa tu proháňajů jako za války…

Podle našeho právníka tak Bundeswehr získává velení nad brigádou, ale bez jakýchkoliv limitů a právních omezení, což je naprostá katastrofa a diletantismus (anebo „záměr“). To není smlouva, ale jen dopis o záměru, který začleňuje brigádu pod německý Bundeswehr na základě „porozumění“. Dopis pouze slouží jako bianco šek na potvrzení toho, že česká strana je srozuměna s tím, že brigáda bude začleněna pod 10. obrněnou divizi Bundeswehru v rámci struktur NATO. Takže pokud to shrneme, situace je nejenom taková, jak jsme o ní psali, ale dokonce je ještě mnohem horší z právního hlediska. Podle názoru našeho amerického právníka je to stejné, jako kdybyste půjčili bez jakýchkoliv záruk cizí osobě svůj dům, aniž byste si pojistili právně vymahatelné mechanismy, pokud by osoba dům poškodila nebo využila k věcem, se kterými nesouhlasíte. Pokud by šlo o dům, nic takového byste nepodepsali, nechtěli byste dopis o záměru, ale poctivou regulérní smlouvu. Je o to hrozivější, že někdo je schopný toto udělat ne s domem, ale rovnou s brigádou a českými vojáky.

Co se v dopise vlastně píše?

  • Through this Letter of Intent which is focused on peacetime training and exercises(within the framework of the affiliation of the 4th (CZE) Rapid Deployment  Brigadeto the 10th (DEU) Armoured Division, participants are seeking to lay down their common set of objectives regarding the evolution of both their land forces‘ interoperability and their ambitions to harmonize capability development.

Tímto dopisem o záměru, který je zaměřen na trénink v míru a cvičení (v rámci začlenění 4. Brigády rychlého nasazení do 10. Obrněné německé divize),  se účastníci snaží stanovit společný soubor cílů, pokud jde o vývoj interoperability svých pozemních sil a jejich ambici harmonizovat rozvoj schopností.

  • The affiliation of the 4th  (CZE)  Rapid Deployment Brigade to the  10th  (DEU) Armoured Division is to be organized at the tactical  level of the division and of the brigade,  aiming  to  quickly  set  a  dynamic  with  which  training  and  exercise programs  already  laid out for  2017 can be  used as entry  points for  practical cooperation.

Začlenění 4. české brigády rychlého nasazení do 10. německé obrněné divize má být organizováno na taktické úrovni divize a brigády, jejímž cílem je rychle nastavit dynamiku, se kterou školení a cvičební programy, již dříve předložené pro rok 2017, mohou být použity jako vstupní body pro praktickou spolupráci.

Tady si všimněte poslední věty o vstupním bodu pro praktickou spolupráci vyplývající z těchto cvičení. Praktickou spoluprací je logicky myšlen ostrý konflikt na bojišti a zahraniční mise, kde česká brigáda bude podle tohoto dopisu o záměru už předem připravena plnit rozkazy velitelů německé 10. obrněné divize.

Německý voják se nejspíš má stát vzorem pro toho českého. Je to tak správně?

Účastníci se shodují, že začlenění 4. české brigády rychlého nasazení do 10. německé obrněné divize v rámci FNC se zaměří na následující oblasti, které nejsou vyčerpávající, a které nejsou uvedeny v pořadí důležitosti:

  • Společné aktivity částí personálu a přidružených jednotek
  • Analýza, zpracování a výměna minulé a současné doktríny
  • Společný výcvik a cvičení
  • Vzdělávání odborníků na důležité záležitosti
  • Vývoj koncepcí, včetně vývoje budoucích společných projektů a jejich začlenění do procesu plánování obrany státu a případné společné vize
  • Spolupráce s ohledem na zadávání veřejných zakázek a logistické podpory při používání materiálů, systémů a zařízení v oblasti ochrany sil (včetně ochrany CBRN), signálního velení a řízení a lékařské pomoci
  • Harmonizace v oblasti vojenských potřeb
  • Testování systémů a zařízení

Účastníci usilují o začlenění 4. české brigády rychlého nasazení do 10. německé obrněné divize, které má být vyhodnoceno na úrovni velení pozemních sil (NATO) v roce 2019.

Tento dopis o záměru nezavádí žádná práva ani povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a vnitrostátních právních předpisů účastníků mezi účastníky. — Tímto končí překlad dokumentu.

Příslušníci německé 10. obrněné divize Bundeswehru.

Frankfurter Allgemaine Zeitung měl pravdu. Je to snad prokremelský list?

Celý dokument nemá smysl překládat, protože se v něm hovoří stále o tom samém, tzn. o začlenění 4. brigády z Žatce do struktur německé 10. obrněné divize. I když nikde není v dopise napsáno, kdo bude nebo nebude velet, každému vojákovi je jasné, že když je brigáda začleněna do většího útvaru, do divize, tak řetěz velení (chain of command) je zkrátka pevně daný a vojáci z Žatce budou pod velením 10. německé obrněné divize tak, jak o tom poprvé informoval německý list Frankfurter Allgemaine Zeitung. Nikdo nám v redakci našeho serveru nemusí vysvětlovat, co je to Letter of Intent a jak funguje vojenské velení. Nejde o smlouvu a z hlediska mezinárodního práva jde o kus papíru, který nic nezaručuje, ovšem naopak dává Německu najevo, že česká armáda nemá problém tady vzít svojí elitní brigádu a támhle ji začlenit pod divizi Bundeswehru. Je smutné, že je to pouze alternativa, která na toto upozorňuje, zatímco lživá fake news media jako iDnes.cz kolem sebe plivou urážky a pomluvy, tuhle na pana Kollera, támhle na servery alternativy označované za prokremelské.

Vy, občané, máte na podzim možnost u voleb vyházet z parlamentu všechny současné strany a provést masivní Czexit ze struktur EU a NATO. Máte možnost odstavit lživá a nečestná mainstreamová média a vymazat je z pozice těch, kdo určují svojí agendu pro celý národ. Už dnes se nestydí vám předkládat dokumenty a tvrdit o nich, že jde o smlouvy, když přitom o žádné smlouvy ani nejde, ale pouze o dopisy o porozumění. Jak dlouho lidé nechají se sebou manipulovat? Jak dlouho budou ještě věřit mainstreamu? Nenechte se tahat za nos a sledujte alternativu. Mainstream vám svoji vylhanou pravdu nevnutí, pokud mu to nedovolíte!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Comments are closed.