Kde se podporuje u nás imigrace ze státního

http://www.migrace.com/

Některé projekty za peníze českých občanů

Integrační centrum Praha VI

Trvání: 1. červenec 2016 – 1. červen 2019
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.p.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze z.s., Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Financuje: Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Kde: Praha
Anotace: Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé). Projekt Integrační centrum Praha VI, reg.č. AMIF/10/03, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu. 3-letý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí nabízíme: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace, pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority), bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory). Realizované aktivity: Informační centrum; Informační kampaň; Terénní práce; Výuka ČJ; Kurzy SKO; Právní poradenství; Sociální poradenství; Monitoring CS; Platforma; Integrační aktivity; Workshopy na MŠ; Interkulturní práce
AMIF

Crossing borders

Trvání: 1. listopad 2016 – 30. červen 2018
Realizace: SIMI
Financuje: Projekt Crossing borders je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského strukturálního a investičního fondu, v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Kde: Praha
Anotace: Projekt sleduje 2 linie, vzdělávací a asistenční. Zvýší povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojí je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. Usnadní také začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, za pomoci Asociace interkulturních pracovníků, a vybaví pedagogy znalostmi pro práci s těmito žáky. Kombinací vzdělávacích a asistenčních aktivit a ve spolupráci se ZŠ Kladská a Gymnáziem Evolution ovlivní nastupující generaci a přispěje k sociální soudržnosti. Součástí projektu bude školení pro pedagogy a série seminářů pro studenty a dále možnost využití asistence interkulturních pracovníků pedagogy školy, studenty i jejich rodiči.
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Trvání: 15. červenec 2016 – 30. září 2016
Realizace: SIMI s norským partnerem SEIF Oslo
Financuje: Nadace Open Scoiety Fund v rámci propramu Dejme (že)nám šanci, finacovaného z Norských grantů – Fondu bilaterální spolupráce
Kde: Praha (ČR), Oslo a okolí (Norsko)
Anotace: Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti genderu v migraci do České republiky. K tomu je určena především studijní cesta zástupkyň SIMI do Norska, v jejímž rámci se setkají s vybranými místními odborníky a aktéry pro danou oblast, zúčasní se významné odborné akce Nordic Migration Conference a s pracovníky partnera SEIF Oslo pojednají o otázkách genderu v migraci z pohledu praxe NNO nad filmem Ženy od vedle. Nabyté poznatky a zkušenosti z Norska budou posléze využity při semináři na téma genderu v migraci pro pracovníky NNO, sociálních služeb a místních samospráv v Praze a dále pak v rámci advokační činnosti SIMI při prosazování práv a lepšího postavení migrantek pobývajících v ČR.
Norské fondy Nadace Open Society Fund Praha

Integrací proti nenávisti!

Trvání: 1. srpen 2016 – 31. leden 2018
Realizace: SIMI
Financuje:
Kde: Česká republika
Anotace: Projekt usiluje o posílení a podporu právního povědomí cizinců a o usnadnění jejich orientace v českém prostředí. Stěžejními aktivitami tak jsou právní a sociální poradenství, doplněné o psychosociální podporu rodinám migrantů z Prahy a Středočeského kraje při styku s institucemi a při integraci do společnosti. Naše poradenství a asistence se soustředí na oblasti, které jsou klíčové pro úspěšnou integraci na trh práce, dále pak na řešení pobytových otázek a otázek souvisejících s řízením o mezinárodní ochraně. Psychosociální poradenství se zaměří především na podporu při vyrovnávání se s prožitými traumaty a problémy souvisejícími s migrací a integrací do společnosti. V případě potřeby budou pro komunikaci klientů a klientek zajištěny služby interkulturních pracovnic.

Jsme to my

Trvání: 1. červenec 2016 – 30. červen 2017
Realizace: SIMI
Financuje: Nadace Open Society Fund Praha
Kde: ČR
Anotace: Platforma {jsme to my} si klade za cíl umožnit racionální, fakty podloženou a nezaujatou diskuzi nejen o migraci, ale o všech dalších tématech, které tzv. uprchlická krize v české společnosti otevřela. Platforma je otevřená všem, kdo se chtějí na této diskuzi podílet bez ohledu na jejich názorové ukotvení. Mezi aktivity platformy {jsme to my} patří: informační servis pro média; webová a facebooková stránka sloužící jako online platforma pro diskuzi a sdílení informací; pořádání diskuzí a veřejných debat v regionech; informační a mediální kampaň, která se pokusí zodpovědět otázku, co to vlastně znamená, jsme to my?
Nadace Open Society Fund Praha

Migrantky mezi ženami

Trvání: 1. duben 2016 – 31. prosinec 2016
Realizace: SIMI
Financuje: Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Kde: Česká republika
Anotace: Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky v České republice, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s migranty. Klade si za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a zejména přispět k aktivizaci migrantek samotných. Vodícími prvky projektu jsou přitom zvyšování povědomí a prosazování tématu genderu v migraci a současně i uplatňování genderového mainstreamingu při realizaci migračních politik. Ve snaze dosáhnout těchto cílů, které se shodují s některými specifickými cíli, stanovenými ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, je projekt založen na vzájemně provázaných a souběžných networkingových, osvětových, advokačních i poradenských aktivitách.
Úřad vlády ČR

Crossing borders

Trvání: 1. leden 2016 – 31. prosinec 2016
Realizace: SIMI
Financuje: eBay Fundation, Magistrat hl. m. Prahy
Kde: Praha, Středočeský kraj
Anotace: Besedy a workshopy na školách a společná interkulturní setkání pro veřejnost jsou hlavními aktivitami tohoto projektu, který má za cíl rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností v regionech hl.m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci besed a workshopů na školách se žáci setkají s hosty cizinci, odborníky na problematiku migrace či dobrovolníky se zkušeností s prací s uprchlíky a budou mít možnost diskutovat o aktuálním tématu migrace a uprchlické situaci. Na osobních příbězích hostů a jejich zkušenostech budou mít studenti možnost reflektovat své postoje a názory na toto téma. Na besedy budou navazovat výtvarné workshopy. V rámci interkulturních setkání pak bude mít široká veřejnost možnost účastnit se neformálního setkávání Čechů a cizinců a otevřeně diskutovat na zvolená témata. Setkání se budou odehrávat vždy každý měsíc v pražské kavárně. (O interkulturních setkáních více www.interkulturnisetkani.cz)
Magistrát hlavního města Prahy eBay Fundation

Comments are closed.